„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa." - Juliusz Słowacki

Słówko Prezesa

Drodzy Państwo, 

Zachęcam wszystkich Państwa do współpracy i aktywnego udziału w życiu i funkcjonowaniu szkoły. Tworzymy wspaniałą szkolną społeczność, czego niejednokrotnie daliśmy dowód. Tym razem w trudnym okresie pandemii, szczególnie liczymy na Państwa pomoc. Sami nie jesteśmy w stanie pokonać wszystkich trudności. Wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie, zdrowiu i radości naszych dzieci. Ostatni okres jest dla nich bardzo trudny. Chcemy dać im trochę wolności, umożliwić spotkania z kolegami i koleżankami nie tworząc zagrożenia i dostosowując się do wszystkich zaleceń, których się podjęliśmy. 

RAZEM jesteśmy w stanie dać im trochę szczęścia, ale tylko RAZEM. 

2020, to 19-ty rok istnienia naszej szkoły. Jesteśmy jedną ze szkół, która cieszy się popularnością, jest doceniana przez rodziców i lubiana przez uczniów. Ciekawe założenia szkoły i przedmioty ( język polski, historia, geografia, religia, muzyka i w młodszych klasach rytmika) spełniają oczekiwania wielu. 

Pandemia w 2020 r. zmieniła nie tylko nasze życie prywatne, ale też funkcjonowanie szkoły. 

Z powodu regulacji i wielu ograniczeo, nie uzyskamy dodatkowych dochodów z organizacji zabaw dla dorosłych, loterii, pikników, targów – sprzedaży na terenie szkoły. Nie może też liczyd na wielu sponsorów, którzy wspierali szkołę, nie będzie też możliwości odbycia dyżuru przez rodziców. Rodzice nie mogą wchodzid na teren szkoły, ani gromadzid się na parkingu. 

Szkoła ma obowiązek zatrudnienia na stałe Zespołu –Zdrowie/Bezpieczeostwo (osób do pomiaru temperatury przy każdym wejściu do szkoły # 6, #9, #10 #11, dezynfekcji rąk , noszenia masek). 

Zespół ten, ma zapewnid zgodnośd zadao z przepisami, ale też objęcie opieką ucznia na wypadek złego samopoczucia, odizolowania go, oraz dozoru do momentu odbioru przez rodziców. 

Zespól ten ma obowiązek prowadzenia raportów i dokumentowania w przypadku nie przestrzegania zasad. 

Gorąca prośba do Państwa

Z powodu dodatkowych wydatków jakie poniesie szkoła, zwracamy się do Paostwa z prośbą o zrozumienie i zaakceptowanie naszej propozycji, aby opłatę $40 za dyżur przeznaczyd na zatrudnienie wyżej wymienionych osób, którzy zadbają o bezpieczeostwo wszystkich przebywających na terenie budynku szkolnego. 

W przypadku niewykorzystania tych funduszy, zostaną one zwrócone na koniec roku. Wszystkie osoby zatrudnione muszą przedstawid dokument o niekaralności. Formę tego dokumentu, prześlemy tym z Paostwa, którzy podejmą pracę w Zespole Zdrowie /Bezpieczeństwo – 9 osób na każdą zmianę. 

Prośba również do wolontariuszy informatorów i kierujących ruchem do pomocy na parkingu, na kilkanaście minut przed rozpoczęciem i po zakooczeniu lekcji, tylko w pierwszych dniach szkoły na zmianę 8-10 osób. Zapraszamy do współpracy i zaoferowania pomocy. Zgłoszenia przyjmuje Koordynator Dyżurów p. Katarzyna Popiwniak tel. 847-849-7217. 

Przedstawiciele Zarządu: 

Prezes: Beata Koczaj tel: 773)-294-4277 

Vice-Prezes: Kinga Maciejewski tel.773-744-3904 

Skarbnik: Jolanta Sówka tel. 847-222-3368 

Administracja: Aneta Chwała tel. 

Koordynator Dyżurów: Katarzyna Popiwniak tel. 847-849-7217. Administrowanie strony internetowej: Barbara Gawrońska tel. 773-802-1515 Administrowanie strony internetowej: Rafał Kowalczyk tel. 847-814-8323 

Można być aktywnym w szkole. 

• Można dołączyć do Zarządu 

• Wstąpić do Trójki Klasowej 

• Pomagać w trakcie organizacji imprez i wydarzeń szkolnych 

• Zostać Sponsorem – szkoła ma statut Organizacji NFP 

Sposoby przekazywania informacji szkolnych 

• • drogą internetową via e-mail: raz w miesiącu przesyłany jest komunikat szkolny 

• • przez szkolnę stronę internetową https://www.juliuszslowacki.org 

• • Facebook 

• • Kalendarz szkolny 

Dodatkowe informacje o szkole mogą Państwo uzyskać od Zarządu Szkoły, kontaktując się telefonicznie lub poprzez e-mail. 

Z wyrazami szacunku i nadzieją na współpracę, 

Beata Koczaj 

Prezes Szkoły 

tel: (773)-294-4277