„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa." - Juliusz Słowacki

Dyżurni w czasie pandemii

 1. Każda Rodzina zobowiązana jest do wypełnienia dyżuru w roku szkolnym, oraz do złożenia depozytu w wysokości $40* przy zapisach. 

2. Nie podjęcie dyżurów przez Rodziców, oznaczało zatrzymanie depozytu i opłacenie osoby, która chętnie podejmowała dyżur. 

3. Wykonanie dyżuru w tym roku nie jest możliwe ze względy na przepisy wywołane pandemią, z wyjątkiem tych osób, które podejmą się pracy na stałe 

Te osoby tworzą Zespół ZDROWIE/BEZPIECZEŃSTWO

OBOWIĄZKI:

Wszyscy z Zespołu pracują na przydzielonych stanowiskach, przez cały czas trwania dyżuru. 

Na każdej zmianie inny zespół- w czwartki, piątki i soboty. 

 • Jedna osoba z Zespołu Z/B przy drzwiach wejściowych ma obowiązek sprawdzenia każdej osoby wchodzącej do budynku i sprawdzenia tożsamości oraz odebrania deklaracji. 
 • Druga przy drzwiach wejściowych ma sprawdzenia obowiązek temperatury każdej osobie.
 • Trzecia przy drzwiach wejściowych ma obowiązek dezynfekcji rąk, każdemu wchodzącemu 

Zespól Z/B pozostaje na terenie szkoły przez cały czas trwania zajęd. 

 • zamykają drzwi wejściowe 15 minut po rozpoczęciu lekcji 
 • sprawdzają stan łazienek i dezynfekują po każdym uczniu 
 • w przypadku spóźnienia, po uprzednim sprawdzeniu, kierują ucznia do klasy 
 • segregują dokumentację oddaną przez rodziców wg. klas 
 • kontrolują poprawnośd przestrzegania przez innych restrykcji i zasad w okresie pandemii 
 • w przypadku zajęd na zewnątrz, dezynfekują krzesła, które używali uczniowie 
 • w przypadku złego samopoczucia ucznia izolują go, podejmują opiekę nad nim do momentu przyjazdu rodziców i odprowadzają do wyjścia #12- wyjście przeznaczone dla chorych uczniów 
 • po lekcjach sprawdzają porządek w klasach i wyrzucają śmieci z klas i łazienek do pojemników na zewnątrz budynku , wietrzą klasy i dezynfekują wraz z nauczycielami krzesła i biurka 
 • proszeni są o zwrócenie uwagi uczniom, którzy się niewłaściwie zachowują – w łazience może przebywad tylko jeden uczeo 
 • przypadki złego zachowania uczniów zgłaszają do nauczyciela i dyrektora szkoły 
 • Uwaga: Rodzice w tym roku nie mogą przebywad na terenie szkoły, wszystkie sprawy załatwiamy telefonicznie lub drogą internetową. 

Pandemia w 2020 r. zmieniła nie tylko nasze życie prywatne, ale też funkcjonowanie szkoły. 

Z powodu regulacji i wielu ograniczeo, nie uzyskamy dodatkowych dochodów z organizacji zabaw dla dorosłych, loterii, pikników, targów – sprzedaży na terenie szkoły. Nie może też liczyd na wielu sponsorów, którzy wspierali szkołę, nie będzie też możliwości odbycia dyżuru przez rodziców. Rodzice nie mogą wchodzid na teren szkoły, ani gromadzid się na parkingu. 

Szkoła ma obowiązek zatrudnienia na stałe Zespołu –Zdrowie/Bezpieczeostwo (osób do pomiaru temperatury przy każdym wejściu do szkoły # 6, #9, #10 #11, dezynfekcji rąk , noszenia masek). 

Zespół ten, ma zapewnid zgodnośd zadao z przepisami, ale też objęcie opieką ucznia na wypadek złego samopoczucia, odizolowania go, oraz dozoru do momentu odbioru przez rodziców. 

Zespól ten ma obowiązek prowadzenia raportów i dokumentowania w przypadku nie przestrzegania zasad. 

Gorąca prośba do Państwa

Z powodu dodatkowych wydatków jakie poniesie szkoła, zwracamy się do Państwa z prośbą o zrozumienie i zaakceptowanie naszej propozycji, aby opłatę $40 za dyżur przeznaczyć na zatrudnienie wyżej wymienionych osób, które zadbają o bezpieczeństwo wszystkich przebywających na terenie budynku szkolnego. 

W przypadku niewykorzystania tych funduszy, zostaną one zwrócone na koniec roku. Wszystkie osoby zatrudnione muszą przedstawić dokument o niekaralności. Formę tego dokumentu, prześlemy tym z Państwa, którzy podejmą pracę w Zespole Zdrowie /Bezpieczeństwo – 9 osób na każdą zmianę. 

Prośba również do wolontariuszy informatorów i kierujących ruchem do pomocy na parkingu, na kilkanaście minut przed rozpoczęciem i po zakończeniu lekcji, tylko w pierwszych dniach szkoły na zmianę 8-10 osób. 

Zapraszamy do współpracy i oferowania pomocy w tym trudnym czasie. 

Zgłoszenia przyjmuje: 

Koordynator Dyżurów p. Katarzyna Popiwniak tel. 847-849-7217